Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

defense-attorney-840062_1280

W przypadku orzeczenia przez sąd kary pozbawienia wolności, w ciągu kilku tygodni od uprawomocenia wyroku osoba skazana powinna otrzymać wezwanie do stawiennictwa w zakładzie karnym, w celu odbycia kary. Pewną szansą na odwleczenie odsiadki jest możliwość odroczenia wykonania kary.

Na czym polega odroczenie kary pozbawienia wolności?

Kwestię odroczenia kary pozbawienia wolności regulują art. 150 i 151 Kodeksu karnego wykonawczego. Odroczenie kary pozbawienia wolności polega na tym, że sąd w przypadku zaistnienia ważnych powodów przesuwa w czasie moment kiedy skazany będzie musiał rozpocząć odbywanie kary pozbawienia wolności. Odroczoną karę prędzej czy później będzie trzeba odbyć, aczkolwiek w pewnych szczególnych sytuacjach możliwe będzie też zupełne uniknięcie pobytu w więzieniu.

W jakich przypadkach można ubiegać się o odroczenie wykonania kary?

Sąd ma obowiązek odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej odbycie tej kary (obligatoryjne odroczenie). Choroba psychiczna jest zawsze podstawą obligatoryjnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Za ciężką chorobę uznaje się natomiast taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Chodzi tu o sytuacje np. gdy nie jest możliwe leczenie skazanego w zakładzie karnym.

Przepisy nie przewidują katalogu chorób, które uzasadniałaby odroczenie kary. Kwestia ta jest badana w każdej sprawie indywidualnie. Pewne wskazówki można jednak znaleźć w orzecznictwie.

Np. schorzenia w postaci otyłości, choroby niedokrwiennej mięśnia serca, nadciśnienie tętnicze, nerwowość, dolegliwości gastryczne oraz co do zasady choroba, której przebieg i skuteczność leczenia nie zależy od tego, czy skazany przebywa w zakładzie karnym, czy na wolności, nie kwalifikują się do uznania ich za „ciężkie” w rozumieniu art. 150 § 2 (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 lutego 2001 r., sygn. akt: II AKz 496/00).

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki (fakultatywne odroczenie).

Mogą to być takie sytuacje jak:

– choroba (inna niż ciężka),

– konieczność zapewnienia opieki innym członkom rodziny ze względu na ich wiek, chorobę lub kalectwo (gdy opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby),

– konieczność uregulowania ważnych spraw zawodowych, osobistych lub majątkowych,

– konieczność okresowego zapewnienia rodzinie środków do życia,

– wydarzenie losowe.

Sąd może także odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Na zaistnienie tej przesłanki bym jednak nie liczył.

Na jak długo sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

W przypadku odroczenia obligatoryjnego odroczenie następuje do czasu ustania ciężkiej choroby. W przypadku odroczenia fakultatywnego sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do roku. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak jego łączny okres nie może przekroczyć roku lub 3 lat w przypadku kobiety ciężarnej oraz osoby samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

Kto nie może ubiegać się o odroczenie kary pozbawienia wolności?

O odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności nie mogą się ubiegać m.in.:

– skazani, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia,

– recydywiści (art. 64 kk),

– skazani, którzy popełnili przestępstwo działając w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 65 kk),

– skazani, którzy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu (art. 65 kk).

Czy sąd w okresie odroczenia może nałożyć na skazanego dodatkowe obowiązki?

Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Kiedy złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Ze złożeniem wniosku o odroczenie wykonania „kary więzienia” lepiej nie zwlekać do czasu otrzymania tzw „biletu” do zakładu karnego. Czas gra w tym przypadku na niekorzyść skazanego. Zazwyczaj od uprawomocnienia wyroku do momentu otrzymania wezwania do odbycia kary mija kilka, w szczególnych przypadkach kilkanaście tygodni. Jeśli skazany nie stawi się w zakładzie karnym w oznaczonym terminie sąd wyda wówczas zarządzenie o doprowadzeniu przez policjantów. Należy mieć świadomość, że wniosek o odroczenie nie wstrzymuje wykonania kary, aczkolwiek skazany (lub jego obrońca) może podjąć działania mające na celu np. zaniechanie wydawania przez sąd zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu.

Gdy sąd nie zdąży rozpoznać wniosku przed przyjęciem skazanego do zakładu karnego, wówczas przekazuje wniosek właściwemu sądowi penitencjarnemu jako wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku o odroczenie wykonania kary lub chciałbyś złożyć zażalenie na postanowienie sądu, który nie zgodził się na odroczenie, możesz skontaktować się ze mną telefonicznie (+48509243925) lub mailowo (adwokat.stelmach@gmail.com)

odroczenie kary więzienia – wniosek o odroczenie kary – adwokat Szczecin – kancelaria adwokacka – odroczenie kary pozbawienia wolności – wniosek o odroczenie wykonania kary – zażalenie na brak odroczenia kary – sprawy karne Szczecin