Dozór elektroniczny, czyli „obrączka” zamiast więzienia

chainlink-690503_1280

Jednym ze sposobów na uniknięcie pobytu w więzieniu jest możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, znanego powszechnie jako „obrączka” lub „bransoletka”. Jest to dobra alternatywa dla izolacji więziennej, jednak nie przysługuje każdemu skazanemu.

Na czym polega dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny to kontrola przebywania przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu. Skazany w trakcie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego może opuszczać swoje miejsce zamieszkania tylko w określonych godzinach. Sąd może zezwolić skazanemu na oddalanie się z miejsca zamieszkania maksymalnie na 12 godzin dziennie, m.in. w celu: świadczenia pracy, wykonywania praktyk religijnych lub korzystania z posług religijnych, sprawowania opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą, kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej,  korzystania z urządzeń lub zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami, korzystania z opieki medycznej lub udziału w terapii, dokonania niezbędnych zakupów.

Dla kogo dozór elektroniczny?

Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

– wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku;

– skazany nie jest recydywistą wielokrotnym w rozumieniu art. 64 § 2 Kodeksu karnego;

– jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;

– skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

– osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, na odbywanie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego w miejscu ich zamieszkania;

– odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne;

– względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

Mówiąc o warunkach technicznych, które trzeba spełnić, to przede wszystkim chodzi tu o to, aby aktualnie dostępny był wolny nadajnik i rejestrator, a w miejscu zamieszkania skazanego istniał odpowiedni zasięg umożliwiający przesyłanie danych pomiędzy nadajnikiem i rejestratorem a centralą monitorowania. Warunki techniczne są sprawdzane przez specjalistów jeszcze przed podjęciem przez sąd decyzji o wydaniu zgody na dozór elektroniczny.

Jak złożyć wniosek o dozór elektroniczny

W sprawach związanych z udzieleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa. To do tego sądu należy skierować wniosek o „obrączkę”.

Wniosek o dozór elektroniczny należy odpowiednio uzasadnić, wskazując w nim, że spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego. Jeśli skazany ma zamiar w trakcie dozoru np. pracować powinien określić w jakich godzinach praca ta miałaby być wykonywana.

Do wniosku należy załączyć pisemną zgodę osób wspólnie zamieszkujących ze skazanym, na odbywanie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego w miejscu ich zamieszkania.

Wniosek nie wymaga uiszczenia żadnej opłaty. Może go złożyć skazany, który pozostaje na wolności a także osoba, która rozpoczęła już odbywanie kary w zakładzie karnym.

W celu unikniecia rozpoczęcia odbywania kary w zakładzie karnym, wniosek o obrączkę należy złożyć jak najszybciej wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary. O ile wniosek o dozór składamy do sądu (wydziału) penitencjarnego, o tyle wniosek o wstrzymanie wykonania kary kierujemy do sądu (sekcji wykonawczej), który wydał wyrok skazujący.

Co zrobić jeśli sąd nie zgodził się na dozór elektroniczny?

Na postanowienie sądu o braku zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie, które należy złożyć w terminie 7 dni. Jeśli zażalenie nie przyniesie pozytywnego skutku, ponownie o dozór elektroniczny w tej samej sprawie skazany może zabiegać po upływie 3 miesięcy.

adw. Mariusz Stelmach

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czy możesz starać się o „obrączkę”, potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku o dozór elektroniczny lub chciałbyś zaskarżyć postanowienie sądu o braku zgody na dozór elektroniczny skontaktuj się ze mną telefonicznie pod nr 509243925 lub mailowo adwokat.stelmach@gmail.com

Dozór elektroniczny Szczecin –  prawo karne Szczecin – kancelaria adwokacka Szczecin – adwokat Szczecin – wniosek o dozór elektroniczny Szczecin – prawnik Szczecin – zażalenie na brak zgody na obrączkę – zażalenie na brak zgody na dozór elektroniczny