Kancelaria Adwokacka Adwokata Mariusza Stelmacha świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

PRAWO KARNE

Dla podejrzanego i oskarżonego:

 • obrona w postępowaniu karnym
 • pomoc w przypadku zatrzymania przez policję
 • pomoc w przypadku tymczasowego aresztowania
 • pomoc w przypadku zastosowania zabezpieczenia majątkowego przez prokuratora

Zakres spraw karnych dotyczy przestępstw:

 • przeciwko życiu i zdrowiu – m.in. pobicie, bójka, nieumyślne spowodowanie śmierci, nieudzielenie pomocy, narażenie na utratę życia lub zdrowia człowieka, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
 • przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu – m.in. spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – m.in. wypadek komunikacyjny (drogowy, lotniczy lub wodny), katastrofa komunikacyjna, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub narkotyków, kierowanie pojazdem przy cofniętych uprawnieniach,
 • przeciwko wolności – m.in. groźba karalna, pozbawienie wolności, wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta,
 • przeciwko wolności sumienia i wyznania – m.in. dyskryminacja religijna
 • czci i nietykalności cielesnej – pomówienie, zniesławienie, zniewaga (znieważenie), naruszenie nietykalności cielesnej
 • przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – m.in. naruszenie praw pracowniczych, naruszenie obowiązków BHP, niedopełnienie obowiązków związanych z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego – m.in. naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, czynna napaść na funkcjonariusza publicznego, wywieranie wpływu na czynności urzędowe, udaremnienie lub utrudnienie czynności służbowych, znieważenie funkcjonariusza publicznego, łapownictwo, płatna protekcja, udzielenie lub obiecanie korzyści majątkowej, nadużycie władzy, niedopełnienie obowiązków służbowych, przekroczenie uprawnień
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości – m.in. składanie fałszywych zeznań, sporządzenie fałszywej opinii przez biegłego, sporządzenie fałszywego tłumaczenia, utrudnianie postępowania karnego
 • przeciwko porządkowi publicznemu – m.in. udział w zbiegowisku publicznym, zamach na osobę  lub mienie, publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa, nawoływanie do nienawiści, propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju, udział w zorganizowanej grupie przestępczej; wyrabianie, handel i posiadanie broni palnej lub amunicji bez zezwolenia
 • przeciwko ochronie informacji – m.in. wykorzystanie informacji stanowiącej tajemnicę, ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę, kradzież informacji, naruszenie prawa do zapoznania się z informacją; niszczenie, uszkadzanie, usuwanie danych informatycznych, zakłócenie pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej
 • przeciwko mieniu – m. in. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie cudzej rzeczy, oszustwo, oszustwo komputerowe, niszczenie mienia, paserstwo
 • przeciwko wiarygodności dokumentów – m.in. – fałszowanie dokumentów, posługiwanie się sfałszowanym dokumentem
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu – m. in. nadużycie zaufania w obrocie gospodarczym, oszustwo na stanowisku kierowniczym, oszustwo kredytowe, oszustwo ubezpieczeniowe – wyłudzenie odszkodowania, udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela, utrudnianie egzekucji, umyślne bankructwo, wyzysk przymusowego położenia kontrahenta,
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi – m.in. fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych, pranie brudnych pieniędzy,
 • z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – m.in. posiadanie narkotyków, produkcja narkotyków, przewóz narkotyków
 • sprawy karno-skarbowe
 • naruszenie praw autorskich

Dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem

 • reprezentacja w postępowaniu karnym na etapie śledztwa i przewodu sądowego
 • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia, nawiązki od sprawcy przestępstwa

Dla skazanego

 • wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • wniosek o odroczenie wykonania kary
 • wniosek przerwę w odbywaniu kary
 • odwołanie od zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej
 • odwołanie od zarządzenia zastępczej kary pozbawienia wolności.
 • wniosek o zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. „obrączka”)
 • wniosek o wydanie wyroku łącznego

Kancelaria świadczy pomoc prawną również w postępowaniach w sprawach nieletnich


PRAWO CYWILNE

 • polubowne rozwiązywanie sporów cywilnych
 • reprezentacja w procesach cywilnych przed sądami wszystkich instancji
 • prawo własności i inne prawa rzeczowe
 • zobowiązania (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów)
 • dochodzenie wierzytelności
 • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (m.in. w przypadku ukrywania lub wyzbywania się majątku przez dłużnika).
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (w tym za błąd medyczny i naruszenie praw pacjęta)
 • ochrona i naruszenie dóbr osobistych (m.in. dobrego imienia, czci, godności czy wizerunku),
 • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilonoprawnych
 • sprawy spadkowe – m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, planowanie spadkowe

POMOC PRAWNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • stała obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • dochodzenie należności od nierzetelnych kontrahentów
 • konstruowanie i opiniowanie umów gospodarczych
 • wsparcie przedsiębiorców w negocjacjach biznesowych
 • odpowiedzialność członków zarządu spółki w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA DLA OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH – ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych.

Reprezentacja osoby poszkodowanej w:

1) postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem – pomagamy uzyskać od ubezpieczyciela z ubezpieczenia OC odszkodowanie (m.in. za poniesione koszty leczenia czy uszkodzony samochód), zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby bliskiej) lub rentę,

2) postępowaniu karnym – dbamy o interesy osoby pokrzywdzonej od momentu wszczęcia postępowania przygotowawczego do wydania prawomocnego wyroku i ukarania sprawcy wypadku, reprezentujemy osobę pokrzywdzoną w czynnościach przed organami ścigania (Policją i Prokuraturą) oraz przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,

3) postępowaniu cywilnym – przygotowujemy pozew i reprezentujemy osobę poszkodowaną w postępowaniu cywilnym o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia (za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby bliskiej)  lub renty.

Dochodzimy roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w sytuacjach gdy sprawca wypadku jest nieznany lub nie posiada polisy OC.

Zapraszamy do odwiedzenia bloga autorstwa adwokata Mariusza Stelmacha „Roszczenia po wypadku”, na którym opisane jest wiele zagadnień związanych z prawami osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.


POMOC PRAWNA DLA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz funkcjonariuszy służb mundurowych, w szczególności policjantów.

 • postępowanie dyscyplinarne – obrona w toku postępowania dyscyplinarnego, sporządzanie środków odwoławczych od decyzji o ukaraniu karą dyscyplinarną, zaskarżanie decyzji o ukaraniu do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, wznowienie postępowania dyscyplinarnego,
 • sprawy karne pozostające w związku ze służbą – m.in. przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków
 • sprawy cywilne pozostające w związku ze służbą – m. in. o odszkodowanie
 • przywrócenie do służby
 • niezasadne zwolnienie ze służby

Zapraszamy do odwiedzenia bloga poświęconego tej tematyce: „Policjant u adwokata” .


PRAWO AUTORSKIE – PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – PRAWO INTERNETU

 • przygotowanie oraz opiniowanie umów z zakresu prawa autorskiego – stworzenie utworu, przeniesienie praw autorskich majątkowych,
 • reprezentacja w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich osobistych i majątkowych
 • dochodzenie roszczeń w związku z naruszeniem praw autorskich
 • spory o domeny

POMOC PRAWNA DLA INWESTORÓW GIEŁDOWYCH

W zakres działalności kancelarii wchodzą również zagadnienia związane z cywilnoprawną ochroną inwestorów nieprofesjonalnych na rynku kapitałowym, w szczególności spory pomiędzy konsumentami oraz przedsiębiorcami świadczącymi usługi inwestycyjne (w szczególności usługi maklerskie) np. dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, czy zarządzania portfelem instrumentów finansowych.


Jeśli masz problem związany z innym zagadnieniem prawnym, skontaktuj się z kancelarią, aby dowiedzieć się o szczegółach.