PRAWO KARNE

Dla podejrzanego i oskarżonego:Clipboard02

Zapewniam obronę przed organami ścigania i sądami w przypadku postawienia zarzutów lub skierowania aktu oskarżenia. Udzielam niezwłocznej pomocy prawnej przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu.

Zajmuję się sprawami przestępstw przeciwko:

  • życiu i zdrowiu
  • bezpieczeństwu powszechnemu
  • bezpieczeństwu w komunikacji
  • wolności
  • czci i nietykalności cielesnej
  • mieniu
  • ochronie informacji
  • wiarygodności dokumentów
  • obrotowi gospodarczemu
  • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

Prowadzę także sprawy dotyczące przestępstw karnoskarbowych oraz wykroczeń.

Dla skazanego:

Zapewniam wsparcie przy staraniach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary lub przerwę w jej odbywaniu. Pomagam odwołać się od orzeczenia sądu o zarządzeniu wykonania kary warunkowo zawieszonej lub zarządzenia zastępczej kary pozbawienia wolności. Pomagam uzyskać zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. „obrączka”). Prowadzę sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego starając się o uzyskanie jak najniższego wymiaru kary.

Dla pokrzywdzonego:

Reprezentuję osoby pokrzywdzone przestępstwem na etapie dochodzenia lub śledztwa oraz postępowania sądowego. Pomagam pokrzywdzonym wywalczyć i wyegzekwować odszkodowanie lub zadośćuczynienie od sprawcy przestępstwa. Prowadzę sprawy prywatnoskargowe (zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej), w których konieczne jest sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia lub skargi inicjującej postępowanie karne (także wówczas gdy pokrzywdzony nie zna sprawcy).


PRAWO CYWILNE

Zapewniam pomoc prawną (w tym reprezentację przed sądami wszystkich instancji) w sprawach cywilnych z zakresu  prawa własności i innych praw rzeczowych oraz  zobowiązań (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów).

Pomagam w dochodzeniu wierzytelności na etapie przedsądowym i sądowym oraz w toku postępowania egzekucyjnego, wykorzystując dostępne środki ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (m.in. w przypadku ukrywania lub wyzbywania się majątku przez dłużnika). Prowadzę sprawy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu spółki w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prowadzę sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Pomagam w ochronie i dochodzeniu praw osobie poszkodowanej w związku z naruszeniem jej dóbr osobistych (m.in. dobrego imienia, czci, godności czy wizerunku).

Przygotowuję i opiniuję projekty umów cywilonoprawnych takich jak: umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa najmu (w tym najmu komercyjnego), umowa sprzedaży, umowa o roboty budowlane, umowa deweloperska.


PRAWO GOSPODARCZE – POMOC PRAWNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zapewniam stałą obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Pomagam w dochodzeniu wierzytelności od nierzetelnych kontrahentów oraz konstruowaniu i opiniowaniu umów gospodarczych. Wspieram przedsiębiorców w  negocjacjach biznesowych.


KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA DLA OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH – ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

Świadczę wszechstronne usługi prawne w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych.

Reprezentuję osobę poszkodowaną w:

1) postępowaniu przed ubezpieczycielem – pomagam uzyskać od ubezpieczyciela z ubezpieczenia OC odszkodowanie (m.in. za poniesione koszty leczenia czy uszkodzony samochód), zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby bliskiej) lub rentę,

2) postępowaniu karnym – dbam o interesy osoby pokrzywdzonej od momentu wszczęcia postępowania przygotowawczego do wydania prawomocnego wyroku i ukarania sprawcy wypadku, reprezentuję osobę pokrzywdzoną w czynnościach przed organami ścigania (Policją i Prokuraturą) a przede wszystkim przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,

3) postępowaniu cywilnym – przygotowuję pozew i reprezentuję osobę poszkodowaną w postępowaniu cywilnym o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia (za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby bliskiej)  lub renty.

Pomagam w dochodzeniu roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w sytuacjach gdy sprawca wypadku jest nieznany lub nie posiada polisy OC. Zapraszam do odwiedzenia bloga mojego autorstwa „Roszczenia po wypadku”, na którym opisuję wiele zagadnień związanych z prawami osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.


POMOC PRAWNA DLA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

Zajmuję się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz funkcjonariuszy służb mundurowych (w szczególności policjantów), w postępowaniach dyscyplinarnych (obrona w toku postępowania dyscyplinarnego, sporządzanie środków odwoławczych od decyzji o ukaraniu karą dyscyplinarną, zaskarżanie decyzji o ukaraniu do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, wznowienie postępowania dyscyplinarnego, przywrócenie do służby), reprezentuję funkcjonariuszy Policji w sprawach karnych i cywilnych pozostających w związku ze służbą. Prowadzę bloga poświęconego tej tematyce: „Policjant u adwokata” .


PRAWO AUTORSKIE

Przygotowuję oraz opiniuję umowy z zakresu prawa autorskiego (stworzenie utworu, przeniesienie praw autorskich majątkowych) w tym także umowy z pogranicza prawa autorskiego i „prawa internetu” (np. umowa o stworzenie strony www).

Reprezentuję swoich klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich osobistych i majątkowych.


POMOC PRAWNA DLA INWESTORÓW

W zakres moich zainteresowań wchodzą również zagadnienia związane z cywilnoprawną ochroną inwestorów nieprofesjonalnych na rynku kapitałowym, w szczególności spory pomiędzy konsumentami oraz przedsiębiorcami świadczącymi usługi inwestycyjne (w szczególności usługi maklerskie) np. dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, czy zarządzania portfelem instrumentów finansowych.


Jeśli masz problem związany z innym zagadnieniem prawnym, skontaktuj się ze mną, aby dowiedzieć się czy będę potrafił Tobie pomóc.