Wynagrodzenie za świadczone usługi jest ustalane indywidualnie, a jego wysokość jest uzależniona między innymi od rodzaju zlecenia, stopnia jego skomplikowania, przewidywanego nakładu pracy, wartości przedmiotu sprawy. Może ono przyjąć następujące formy:

Ryczałt

Wynagrodzenie określane jest z góry. Jest to konkretna kwota honorarium, w ramach której następuje realizacja zlecenia ustalonego pomiędzy adwokatem a Klientem. Za prowadzenie pojedynczej sprawy sądowej pobierane jest najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane. Jego wysokość jest w takim przypadku niezależna od czasu trwania zlecenia (sprawy sądowej). Ryczałtowa forma wynagrodzenia skierowana jest także do przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. W ramach miesięcznego ryczałtu zainteresowany otrzymuje stałą kompleksową pomoc prawną w ustalonym zakresie.

Honorarium według stawek godzinowych

Wysokość wynagrodzenia uzależniona od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy adwokata. Ostateczna wysokość jest ustalana po realizacji zlecenia albo upływie przyjętego okresu rozliczeniowego na podstawie szczegółowego zestawienia czynności oraz czasu poświęconego na ich wykonanie. W przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców wynagrodzenie godzinowe jest łączone często z wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Klient ma zapewnioną określoną ilość godzin obsługi prawnej miesięcznie, zaś po przekroczeniu limitu, dodatkowe godziny zostają rozliczone według ustalonej stawki godzinowej.

Wynagrodzenie z premią za sukces (succes fee)

Ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które zostaje odpowiednio zredukowane. Dodatkowe wynagrodzenie jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od kwoty zasądzonej przez sąd od przeciwnika). Tego typu wynagrodzenie występuje w szczególności w sprawach odszkodowawczych.


Koszt ustnej lub internetowej porady prawnej zależy od czasu trwania porady oraz stopnia skomplikowania omawianego zagadnienia i wynosi on od 100 do 200 zł. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem wynagrodzenie za udzieloną wcześniej poradę prawną zaliczane jest na poczet wynagrodzenia ryczałtowego.

Wynagrodzenie adwokata nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych przez tłumaczy przysięgłych, kosztów uzyskania dokumentów. W przypadku powierzenia adwokatowi prowadzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza Szczecinem należy liczyć się z koniecznością opłacenia kosztów dojazdu.

W wielu sprawach w przypadku pomyślnego zakończenia postępowania sądowego istnieje możliwość domagania się od strony przeciwnej zwrotu (części lub całości) poniesionych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa ustanowionego adwokata.

W przypadkach szczególnych istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.