Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku

W przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odszkodowanie jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej a także odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Poniżej wyjaśniam jak należy rozumieć pojecie „najbliższego członka rodziny” oraz wskazuję kto może być uprawniony do otrzymania finansowej rekompensaty za stratę bliskiego w wypadku.

Rodzina to nie tylko krewni

Co do zasady osobami uprawnionymi do przyznania zadośćuczynienia i odszkodowania będą małżonek, dzieci (także przysposobione), rodzice lub rodzeństwo zmarłego. Niejednokrotnie ubiegać się o takie świadczenia będą mogły również inne osoby. Wyznacznikiem nie jest w tym przypadku bowiem tylko i wyłącznie samo pokrewieństwo i jego stopień. 

„W obowiązującym stanie prawnym, definiując pojęcie „rodziny” można – jak trafnie wskazuje się w piśmiennictwie – użyć następujących kryteriów: pokrewieństwo, małżeństwo, przysposobienie, powinowactwo, rodzina zastępcza i pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym. Można zatem zaaprobować definicję rodziny jako najmniejszej grupy społecznej, powiązanej poczuciem bliskości i wspólności, osobistej i gospodarczej, wynikającej nie tylko z pokrewieństwa.”  (wyrok Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt: IV CK 648/04).

W orzeczeniu z dnia 18 listopada 1961 r., sygn. akt: II CR 325/61 Sąd Najwyższy stwierdził, że macocha może być uznana za osobę będącą najbliższym członkiem rodziny dla zmarłego pasierba, uprawnioną do zadośćuczynienia, gdy opiekowała się nim jak swoim synem.

Odszkodowanie za śmierć wnuczka lub dziadka

Najbliższym członkiem rodziny może zostać uznany np: dziadek dla wnuczka jeśli istniały między nimi silne więzi rodzinne, nawet jeśli nie mieszkali „pod jednym dachem”. Okoliczność wspólnego zamieszkiwania z pewnością może potęgować poczucie bliskości i w konsekwencji mieć wpływ na wysokość przyznanego zadośćuczynienia.

Odszkodowanie za śmierć konkubenta/konkubiny

Za najbliższego członka rodziny osoby zmarłej jak najbardziej może zostać uznany jego partner życiowy (konkubina lub konkubent). Nie jest tu ważne, czy tworzyli oni związek i rodzinę w sensie formalnym (małżeństwo), ale przede wszystkim jak wyglądały ich relacje w sensie faktycznym (czy łączyła ich więź uczuciowa, czy prowadzili wspólne gospodarstwo domowe itp.).

Odszkodowanie za śmierć ojca przed narodzinami dziecka

Odszkodowanie za śmierć może zostać przyznane także takiemu dziecku, które ze względu na wiek nie zdaje sobie jeszczes sprawy z faktu utraty rodzica. Osobą uprawnioną do świadczeń odszkodowawczych po zmarłym ojcu może być nawet jego nienarodzone dziecko, które przyszło na świat już po śmierci tego rodzica i na skutek wypadku będzie wychowywać się bez niego.

Odszkodowanie dla najbliższego członka rodziny a nie najbliższego krewnego

„Konkretyzacją tego, kto jest w danym wypadku najbliższym członkiem rodziny należy do sądu orzekającego, przy czym niekoniecznie będzie nim najbliższy krewny” (wyrok SN z dnia 10 grudnia 1969 r., sygn. akt: III PRN 77/69).

I tak pewnych przypadkach najbliższy krewny może nie zostać uznany za najbliższego członka rodziny np. dziecko, które nie utrzymywało żadnych kontaktów ze zmarłym rodzicem.

Chciałbym podkreślić, że sąd w każdym przypadku bada kwestię relacji rodzinnych jakie istniały pomiędzy zmarłym a osobą ubiegającą się o przyznanie świadczeń odszkodowawczych. Ocena tych relacji (jakości więzi rodzinnych) ma doniosłe znaczenie przy określaniu kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Więcje informacji o odszkodowaniu za śmierć osoby bliskiej można uzyskać na blogu „Roszczenia po wypadku”.

Jeśli w wypadku śmierć poniósł ktoś z Twoich bliskich i nie wiesz jak uzyskać odszkodowanie – zadośćuczynienie z OC sprawcy lub bezpośrednio od sprawcy możesz skontaktować się ze mną telefonicznie (+48509243925) lub drogą mailową (adwokat.stelmach@gmail.com) i umówić się na konsultację.

adwokat Mariusz Stelmach

Kancelaria Adwokacka Szczecin

odszkodowanie za wypadek śmiertelny Szczecin – odszkodowanie za śmierć Szczecin – odszkodowanie za śmierć ojca – odszkodowanie za śmierć matki -odszkodowanie za śmierć dziecka – odszkodowanie za śmierć wnuczka, odszkodowanie za śmierć babci – odszkodowanie za śmierć dziadka – adwokat Szczecin – dochodzenie odszkodowań za śmierć