Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

accident-1497295_1280

Czego może domagać się poszkodowany od sprawcy wypadku komunikacyjnego?

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może żądać od sprawcy naprawienia szkody jaką w związku z tym wypadkiem poniosła.

W przypadku uszkodzenia pojazdu, którym poruszał się poszkodowany, sprawca wypadku zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy pojazdu czy też pokrycia kosztów wynajmu auta zastępczego.

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Chodzi tu  w szczególności o koszty leczenia (zakup leków, koszty rehabilitacji, koszty dojazdu do lekarza itp.). Co istotne poszkodowany może żądać od sprawy wypadku, a by ten wyłożył z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

W wypadkach wskazanych powyżej sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Chodzi tu zatem o szkodę niemajątkową, którą najtrudniej wycenić.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody wypłacanej co miesiąc renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Z sytuacją taką mamy do czynienie kiedy zmarły był np. głównym żywicielem rodziny.

Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, czyli przede wszystkim za ból i cierpienie odczuwane po stracie bliskiej osoby.

Jak widać katalog roszczeń osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym jest szeroki. W przypadku wypadków komunikacyjnych, w których sprawca poruszał się pojazdem mechanicznym (w stosunku, do którego istnieje obowiązek posiadania polisy OC) poszkodowany będzie mógł skierować swoje żądania do ubezpieczyciela.

Zdarza się, że ubezpieczyciele bezpodstawnie odmawiają wypłaty należnych świadczeń a bardzo często je znacznie zaniżają, dlatego przy ich dochodzeniu warto skorzystać z pomocy prawnika, który ma doświadczenie w tego typu sprawach.

adw. Mariusz Stelmach

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, możesz skontaktować się ze mną telefonicznie (+48509243925) lub drogą mailową (adwokat.stelmach@gmail.com). Na co dzień pomagam w dochodzeniu odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego (w szczególności: Szczecin, Stargard, Gryfino,  Goleniów, Myślibórz), a w razie potrzeby także na terenie całego kraju.

 

odszkodowania komunikacyjne Szczecin   dochodzenie odszkodowań po wypadku   prawnik Szczecin wypadek drogowy    adwokat Szczecin wypadek drogowy   pomoc prawna po wypadku drogowym   zwrot kosztów leczenia po wypadku  renta po wypadku drogowym Szczecin